www.bahrt.dk


Go to content

Den alternative verden

Healing

Eksempel på alternative behandlingsmetoder for sind og sjæl.Healing.

Healing kommer af det engelske ord ”heal” og betyder at helbrede / hele op.

Healing har intet med mirakler at gøre. Healing er en naturlig proces, der følger bestemte love. Healing påvirker først og fremmest sjæl og sind – ikke legemet. Mange healere bemærker venligtsindede ånder, som tiltrækkes af healingsprocessen og kan komme med nyttige forslag.
En healing foregår ved at harmoniserende energi kanaliseres fra healeren til den healede.
En person, der bliver healet har som regel hedefornemmelser, somme tider der, hvor healeren holder sine hænder, somme tider i kroppens syge dele. Men der kan også være tale om kuldefornemmelser eller en prikken, der mere minder om følelsen af at have drukket mousserende vin end en irriteret nerves stikken. Engang imellem kan det føles som et elektrisk støde, der forplanter sig gennem lemmerne til fingre og tæer eller som løber langs rygraden. Åndeligt føler man fred og glæde – somme tider dog kun i beskedent omfang eller slet ikke – men fra tid til anden virkelig stærkt. Der kan også indtræffe en tilstand af ophøjethed eller åbenbaringer.

Diagram, der viser grundlaget for healing.

Healing er simpel, effektiv, billig og let at praktisere. Man har så at sige værktøjet ”lige ved hånden” Alle kan heale – men ikke alle forstår at udvikle denne evne. At kunne heale er en medfødt gave og en vidunderlig ting både at give og modtage. Man er ikke i tvivl, når man kommer til en healer, der virkelig kan sit kram. Healing handler om energier. Er der for meget i energifeltet, så det skaber ubalance, kan healeren gå ind og justere energien ned. Ligeledes, hvis der er for lidt i energifeltet, så det skaber ubalance, så kan healeren justere energien op. Det ender altså op med en skabt balance, hvilket også er formålet med behandlingen.
Healeren bruger sin tanke som styrende redskab for, hvor energien skal hen, og hvordan den skal se ud.
Healeren skaber kanalen tankemæssigt, hvorigennem energien kan strømme og giver så meget slip på sin egen tankevirksomhed som muligt.
Healing er ubetinget kærlighed.
Der findes flere former for healingsteknikker. Her vil vi fremhæve
Direkte healing
Healeren lægger fysisk sine hænder på modtagerens krop
Aurahealing
Healeren bevæger og / eller lægger sine hænder lige udenfor kroppen
Fjernhealing
Fjernehealing er, når klienten og healeren ikke er i samme rum. Fysisk afstand betyder ikke noget for videregivelse af healing
Krystalhealing
Enkelte healere lader krystaller indgå i healingen. De enkelte sten kan øge energiniveauet.
Reikihealing
Se forklaring nedenfor
Healing ved bøn.
Se diagram ovenfor
Chakrahealing
Healing udfra chakraer. Se skema nedenfor
Trancehealing
Healeren går bevist i en slags trance og lader sig styre ”ovenfra”. Han er ”tragten”, kan man sige, hvorigennem energierne lader sig strømme igennem til modtageren af behandlingen.

Forklaring
Man forestiller sig, at der gennem kroppen går en slags energibane (sushumna) - hvorigennem en ”åndelig energi (Shakti eller kundalini) bevæger sig.
Det nederste ved mellemkødet - det øverste ved issen.
Chakra

Farve
 
Violet
Blå
Lys blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Navn på chakra

Krone chakra
Pande chakra
Hals chakra
Hjerte chakra
Solar Plexus chakra
Orange chakra
Rod chakra

Hvad skyldes ubalancer?
Ubalance opstår ved, at vi ikke får bearbejdet vores oplevelser. Vi har måske for travlt, eller vi tør ikke kigge på de til tider ubehagelige følelsesmæssige ting, der opstår i os. Vores underbevidsthed er vores ven, den hjælper os til at "opleve" det, vi møder, så nogle oplevelser bliver gemt til "bedre" tider. Hvis en oplevelse får lov til at sidde længe, uden at vi tager os af den, så signalerer den på forskellig vis sin eksistens. Det kan være ved følelsesmæssigt ubehag eller ved sygdom.

Reikisymbolet på Japansk

Reiki er japansk og betyder universel livsenergi. Japaneren Dr. Mikao Usui, genopdagede, efter mange års søgen, den årtusind gamle healingsform. Reiki løsner blokeringer, renser på det fysiske såvel som det psykiske plan og giver ny energi i harmoni mellem krop, sind og ånd. Reiki energien går derhen, hvor klienten har brug for den - med andre ord er det klientens eget system der bestemmer, hvad der heales. Reiki er kærlighed og styrke til den enkeltes healingsproces,og det er ikke afgørende, om du tror på hverken Gud eller healing for at det virker !

Reiki har som healingmetode bredt sig ud over det meste af verdenen. Ikke underligt, fordi Reiki som healingsform er uhyre enkel at lære. Alle kan lære denne enkle teknik, som forstærker livskraften i alt skabt på jorden. Reiki kan endvidere berolige og afbalancere de psykiske planer og skabe forudsætninger for forløsninger på de følelsesmæssige niveauer. 

Reiki er én af universets smukke og healende energier. Når du anvender Reiki bruger du ikke dine egne energier og bliver ikke træt eller drænet for energi, men fungerer som kanal for universel energi. Denne kanal etableres gennem en forbindelse eller indvielse til energifrekvensen.
I Reiki anvendes symboler til forskellige formål. I Norden anvendes 4 symboler, men der findes mange Reikisymboler - alt hvor i verden, vi befinder os. De er afstemt efter hver kultur - gennem årtusinder.
Her i vesten benytter vi den Reiki, Mikao Usui genopdagede. Efter sin indvielse til Reiki, brugte han resten af sit liv på at behandle og undervise i brugen af Reiki – i Japan.
Usui's efterfølgere har inddelt uddannelsen i graderne: Reiki 1, Reiki 2 og Reiki 3 (mestergraden). Den er således blevet tilpasset moderne tider.

Clairvoyance

Kort om: Clairvoyance. clairaudience og clairsentience.
Clairvoyance betyder klarsyn og omfatter det fænomen at være I stand til at se mentalt -
dermed mener man evnen til at se, høre eller fornemme ting, som normalt ikke
kan opfattes af menneskets erkendte fem sanser.

Nogle mennesker har en evne til at se auraen / udstrålingen, som jo er på alt levende omkring os. Dette gør de via pandecenteret – også kaldet det tredje øje (placeret lige over næseryggen og mellem øjenbrynene). Dette center bruges også i forbindelse med at kunne ”se” mulige begivenheder i fremtiden.

Når vi taler klarsyn hører klarhørelse (clairaudiance) og fornemmelse for ting (clairsentience) i reglen med. Ved evnen til at kunne ”fornemme” anvendes hjertecenteret - og ved evnen til at kunne ”høre klart” halscenteret.
En clairvoyant person kan yde personlig rådgivning ved hjælp af klarsyn, klarhørelse og klarfølelse ved at kommunikere med den åndelige verden. Ved disse evner er det muligt at ”se”, ”høre” og ”fornemme”, hvordan klientens liv er, har været og sandsynligvis vil blive.
Men til alle læsere: Vogt jer for ”useriøse behandlere” – desværre findes der en hel del på markedet, der reklamerer med at have disse evner og på falske præmisser tjener penge – fordi de kalder sig clairvoyante. Man skal se sig vældig godt for!  
NOK OM BEHANDLERE ude i byen.
Visse særlige bevidsthedstilstande kan fremmane en ”åbenbaring” af det ubevidste, der virker i mennesket. Man kan inddele disse bevidsthedstilstande efter deres grad af ytring – henholdsvis ytringsmulighed.


1.
Clairvoyance via medier i dyb trance.
 
2.
Clairvoyance under søvnen
a) i drømme
b) i halvtrance (let hypnotisk søvn)
3.
Ekstatisk clairvoyance
a) i rus
b) profetisk ekstase
c) med religiøst udspring
4.
Mekanisk-automastisk clairvoyance
a) pendulmagi
b) spejlmagi
c) at spå i kort
d) skriptoskop
5.
Clairvoyance på grundlag af erfaring
a) kiromanti
b) frenologi
c) grafologi
6.
Clairvoyance som naturgave (visionær evne)
 
7.
Klar, bevidst, koncentreret clairvoyance
 

Ad pkt. 1. Clairvoyance i dyb trance.
Personer, der udøver denne form for clairvoyance må have en stærk indadrettet natur, en indadrettethed, der rækker så vidt, at de ved hjælp af fremmed- eller selvhypnose kan komme i en tilstand af katalepsi. Denne tilstand kan betegnes som dyb søvn, der grænser tæt op til agoni – d.v.s. til tærsklen for kropslig død.
Kun FÅ medier formår at skille sig så totalt fra deres eget kontrol-jeg, at de falder i denne dødlignende søvn. Denne dybe søvn har imidlertid hvad angår clairvoyance den fordel, at det forstandsmæssige og sjælelige kontrol-jeg fuldstændig elimineres og underbevidstheden helt tager styringen af krop og hjerne.
Med hensyn til den mediumistiske clairvoyance gælder, at det forgangne, det nutidige og det fremtidige både ses mere klart og skildres og erkendes mere tydeligt jo mere den forstandsmæssige hjernetænkning - d.v.s. den tænkning som beror på logiske følgeslutninger og beviser - bliver udelukket.

Ad pkt. 2a. Clairvoyance under søvnen – i drømme.

Udover de forvirrede og uforklarlige billeder i vore drømme oplever vi også af og til hændelser, hvor ud fra man kan slutte, at der under søvnen foregår en virksomhed af forudsigende og profetisk karakter i bevidstheden. Alle mennesker drømmer – ikke alle kan huske, hvad de drømmer. Oftest opleves tilfældigheder – men det er ganske vidst, at ethvert menneske er i stand til at oparbejde et vist klarsyn under søvnen til sjælelig og fysisk fordel for sig selv og andre.
Herudover findes der en anden form for clairvoyance, som også kan føres hen under søvntilstanden; denne ytrer sig ganske vist også på en drømmeagtig måde, men kommer levende til udtryk for den dokumenterende omverden.

Ad pkt. 2b. Clairvoyance i halvtrance

Der findes en del medier, som i denne form for halvtrance er i stand til at ytre sig. Halvtrancen kommer i stand gennem fremmed- eller selvhypnose. Den adskiller sig fra den dybe trance ved, at den ikke når frem til den kataleptiske tilstand. Medier som falder i halvtrance, formår ikke altid at udskille den hjernemæssige tankegang, som beror på følgeslutninger. Det er derfor ikke altid, at der gennem denne slags trance opnås fuldstændigt klarsyn. Der findes dog enkelte fremragende udøvere, som af og til formår at ”slå hjernen fra” – d.v.s. at bringe den forstandsmæssige tankens kontrol-jeg helt til tavshed og kun gør brug af det ubevidstes funktioner.

Ad pkt. 3. Clairvoyance i tilstand af ekstase.

De hallucinatoriske tilstande, som er opnået ved indtagelse af opium og giftige kemikalier, kan ikke regnes ind under tilstandene, der fremkalder clairvoyance-evner.
Virkelig clairvoyance har altid faktiske hændelser i fortiden, nutiden eller fremtiden som grundlag. Derimod er de hallucinatoriske gøglebilleder, som er kommet i stand ved de nævnte gifte, rene fantasifostre, som savner ethvert faktisk grundlag og som følge deraf er uden værdi for de pågældende selv eller deres medmennesker.

Ad pkt. 3 a: Rus.

Dog findes der mennesker, som, skønt de normalt ikke besidder mediale eller clairvoyante evner, ved indtagelse af blot en ringe mængde alkohol eller hash opnår en tilstand af høj sensitivitet og ekstase og bliver i stand til at udvikle forbløffende clairvoyante færdigheder, som den normale bevidsthed ellers ville have virket hæmmende på.
Vi må på det kraftigste advare mod brugen af disse stoffer samt gøre opmærksom på, at der ved brug heraf opstår fare for at kroppen og sjælen, som siden arbejder sig i retning af et afhængighedsbehov samt en spaltning af den enkeltes personlighed.
Clairvoyance i rus er et ”øjebliks”clairvoyance”. Jeg vil hellere kalde det forestillingsevne, hvor begrebet i virkeligheden varer få timer. Tilværelsens sædvanlige love synes fuldkommen ophævet i en kort stund – og nogle mærker en umiddelbar lykkefølelse uden lige og tror, de behersker krop og sjæl. MEN – når rusen er ovre, elimineres tilstanden fuldstændigt – og visse mennesker kan sågar slet ikke ”magte” denne situation. 
Absolut ikke en anbefalelsesværdig måde at dyrke clairvoyance på ! - Der er på landets mange psykiatriske afdelinger netop patienter, der ikke har kunnet styre disse energier og må have hjælp af ”fagligheden”.

Ad pkt. 3 b: Profetisk ekstase.

Udspringer af en dionysisk rus, en psykisk rus eller en såkaldt Eros-rus. Også denne tilstand kan føres tilbage til en spaltning i psyken. Nietzsche har i sin bog ”Der Wille zur Macht ” (afsnittet om Dionysos) udførligt behandlet denne bevidsthedstilstand. I denne ekstase skriver digtere og komponister, malere og billedhuggere og gør ofte udkast til de skønneste, sart erotisk gennemstrømmende værker. I virkeligheden betyder denne tilstand en ubevidst transmutation af seksuel energi, der gennem ekstasen kommer til udtryk i forfinede erotiske virkninger. Normalbevidstheden er imens fordunklet (der bliver næsten ingen erindring tilbage). Underbevidstheden har skilt sig ud, og således opstår indre billeder af clairvoyant observans, som lader sig føre tilbage til ubevidste mediale tilstande. Følgen bliver måske, at de pågældende kunstnere bagefter undrer sig over, at de har fremstillet sådant et værk.  Michanlangelo, Leonardo da Vinci og Nietzsche har blandt talrige kendte kunstnere udtalt disse fornemmelser.
Der findes endnu en form for clairvoyance under ekstase, der endog har grebet afgørende ind i folks tilværelse og er blevet af eminent betydning for en hel races åndelige udvikling – og det er

Ad pkt. 3 c: Ekstase med religiøst udspring.

Denne ekstase er af hellig art. Et blik i det gamle og det nye testamente, en undersøgelse af den hellige katolske kirkes historie, grækernes og andre folkeslags, vil give os en forklaring på disse mediale, religiøst overbeviste ekstatiske personers virken og gøren.
Pythia i det græske orakel i Delhi, de gamle germaneres sandsigersker på offerstenen, det gamle testamentes profeter, de udfoldede sig alle sammen gennem ekstase, der trænger ind til det religiøse i psyken. Og når apostlen Paulus i 1. Korinthierbrev 12.7 til 11. vers skriver om de profetiske evner hos sine menighedsfæller, så lader disse evner sig uden tvivl henføre til de i menighedsfælledsskabet fremkaldte bevidsttilstande af grundfæstet clairvoyant karakter med udspring i den religiøse oplevelse.

Døden


Døden som en naturlig del af livet.

Livet er jo en mærkelig ting. Vi lever alle levende individer på en rund kugle, som vi kalder jorden – svævende omkring solen ude i verdensrummet omgivet af forskellige stjerner / planeter og ingen ved, hvor verdensrummet starter eller slutter. De kloge kan sige, hvornår solen brænder ud – Hvad skal vi bruge det til - for hvad så med os og jorden ? Ingen ved, hvad der sker, efter at solen er udbrændt. Når Du kigger ud i verdensrummet, ved ingen, hvad der er bag den ”mur” / uendelighed,  man ser, når man stirrer ud i verdensrummet. Man opfatter en afsluttende væg uendeligt langt ude i verdensrummet. Men man vil hele tiden spørge : ”Hvad er der så bag ved ?”. Nogle kan så sige : Der er det og det solsystem. Ja, men hvad er der så bag dette ? ”Uendeligheden” vil nogle måske svare. Ja, men hvad er der bag den ? Ingen får svar på det endelige afgørende spørgsmål. Og hvad er så meningen med, at vor jord er skabt ?  Den er skabt på et tidspunkt og vil forsvinde på et andet tidspunkt. Og hvad er så meningen med det ? Hvad er meningen med, at der på jorden skal være levende skabninger ? Hvorfor er der skabt en så stor mangfoldighed af forskellige levende væsener – lige fra den mindste bakterie til den største blåhval ?

Ingen kan give Dig et fornuftigt og fyldestgørende svar. Måske er det heller ikke meningen. Men en ting må vi jo alle erkende. At alle levende skabninger fødes og dør på et tidspunkt. Alle skabninger har en eller andet form for tilværelse – kort eller relativ lang – god eller dårlig. Men set i den kosmiske sammenhæng – altid uendelig kort.

Mange skabninger har en tilværelse, som er utroligt meget værd – for skabningen selv. Mennesket som helhed betragter sig vel som et levende væsen, der er meget vigtigt for menneskeheden selv. Men virkelig mange levende væsener har også en tilværelse og et liv, som ikke er mere værd - end som et måltid mad til et andet væsen, som er stærkere, klogere og ofte større end individet selv. Man kan ikke komme uden om den kendsgerning, at alle levende væsener fødes og dør. Dette kan der nok ikke være nogen tvivl om.

En fødsel har vi mennesker nogenlunde styr på. Men døden har vi – specielt i den vestlige kultur - absolut ikke meget styr på. Det er i hvert fald ikke noget, vi vil tale om, hvis vi kan undgå det – og ej heller beskæftige os med, før det er strengt nødvendigt. Men naturligvis - når en af vore nærmeste lukker sine øjne - er vi dybt berørt af det skete, og deltager i de ting man bør gøre. Dette gælder alle højere tænkende individer, der har et forhold og sammenhold til andre individer som én selv.

Tænk blot på - at når løven har jagtet og dræbt en zebra eller en gazelle på savannen, så står alle de andre artsfæller og tager afsked med den dræbte ven, som nu ligger klar til løvemad. Masser af levende væsener – mange flere end vi mennesker tror – har en fornemmelse af det at dø. Og at det er en fornemmelse, som vi ikke må overse på noget tidspunkt. Mange mennesker, der f.eks har flere hunde ved, at når en af hundene bliver aflivet eller dør naturligt, vil de andre hunde gerne sige farvel til deres døde ven og kammerat. Dyrene forstår på deres møde, hvad der er sket.

Det er jo ligesom døden ”i baghovedet”, der giver os levende individer livskraften til at overleve ekstreme hændelser, oplevelser, sygdomme og livsforløb. Der er en meget vigtig ting, som vi aldrig må glemme : At døden også kan være en befrielse for smerter og en befrielse for et liv, man ikke ønsker. Døden vil altid komme på et tidspunkt, og kan ske på mange måder. Men døden sker altid på et kærligt plan.
Døende mennesker og for den sags skyld også andre levende væsener, der skal dø oplever, at døden oftest kommer gradvist. Døden kommer sjældent som et lyn fra en klar himmel – heldigvis. Oftest kommer den kun omgående ved ulykker. Sådan at forstå at den døende ”vænner sig til at skulle dø”. Det lyder måske lidt underligt, men sådan er det. Prøv selv at iagttage en døende patient – hvis Du har kræfter og mod til det.

Og så er det, man kan spørge sig selv : Hvad er egentlig meningen med det hele ??? Hvorfor er vi sat her på jorden ??? og til hvad ? Hvad skal vi egentlig her ??? Vi lever en tilværelse på godt og ondt. Hvad skal vi egentlig bruge det til ? Ja, det er nok det store spørgsmål. Mange mennesker har forhåbentlig et godt liv på godt og ondt, men forhåbentlig mest godt - det meste af tiden. Men alligevel – hvad skal vi med det ??? 

Desværre – mange mennesker – specielt her i vesten – tror og mener, at man fødes, lever sin tilværelse og dør - og så er det – det ! Der er ikke noget bagefter - intet. Tro er noget meget personligt, som man ikke skal prøve at påvirke sådan uden videre. Troen kommer ofte fra det miljø og den kreds af mennesker, der har påvirket én gennem livet.  Men man kan godt prøve at være lidt kreativ selv – for sin egen skyld. Man kan godt i sit stille sind prøve at tænke – på tværs af alle andre impulser – hvad sker der, når man engang dør ? Er det hele så bare slut ? Går jeg bare til grunde og bliver til jord, når min time kommer ? Eller hvad ?  Ja, det er jo spørgsmålet !

Men hvad med at lytte til Dig selv. Prøv at lytte til de ting der sker i Din tilværelse. Prøv at fornemme helt neutralt med en positiv tankegang, hvad der sker omkring Dig.  Har Du nogensinde tænkt på, at livet kunne være en ”Skoletime” i det store livskredsløb ? Og at én skoletime ikke er nok ? Har Du nogen sinde tænkt på, at livet ikke er tilfældigt ? At det bare er noget, der er kommet for at eksistere i en periode for så at forsvinde igen ud i den blå luft ? Prøv at lytte til Din krop, Dit liv, Din tilværelse, prøv at tænke på livet som en ”Skoletime”, hvor Du er eleven, som skal lære alle de ting, som Dit Liv kræver! Gennem Dit liv vil Du erfare, at hvis Du er ”åben” / modtagelig, vil Du opfange signaler, som fortæller Dig, at der er et eller andet ”på den anden side”.  Det kan være svært at tolke og oftest må den enkelte selv drage sine konklusioner og tanker. Men bare det, at der er ”noget” burde jo give stof til eftertanke. Dybest set handler det ikke så meget om at tro på noget specielt – og dog. Jeg mener, at et liv uden en tro er et fattigt liv. Det er lige meget, hvilken tro, Du har – men Du bør i Dit stille sind alligevel have enten en af de kendte - eller en kombination af flere trosretninger. Vælg en, som passer til Din tankegang og livsopfattelse. Lyt ikke til andre, men find den gode og positive tro, som Du har det godt med.  Det vil styrke Dig i mange livsforløb. Jeg vil nu gerne opfordre Dig til i Dit inderste stille sind, at have en eller anden tro, som er Din – det er vigtigt for Din livskvalitet.

Når vi er nået så langt, vil der på et tidspunkt naturligt melde sig spørgsmålet : Hvad sker der så egentlig, når jeg dør ? Ja, hvis man prøver at tænke tanken til ende, kan man det nok kun - ved at prøve at se, hvordan mennesker som har været ude for en såkaldt ”Nærdødsoplevelse”, har oplevet dette. Det er da et lille stykke på vejen. Ved en nærdødsoplevelse forstår man den ”oplevelse”, en person har haft, som er ved at dø, eller rent faktisk har været død i et større eller mindre tidsrum, men blevet - på den ene eller anden måde kaldt tilbage til livet igen. Prøv at finde læsestof om dette emne, og Du vil erfare, at stort set er ”oplevelsen” ens hos alle disse mennesker. Jamen så må der da være ”noget” ! Så mange mennesker kan da ikke tage fejl uafhængigt af hinanden.
Det er jo så ikke bare slut, når man lukker sine øjne. Der sker noget. - Mennesket oplever ”noget”.

Dit ”Jeg” eller Din sjæl eller hvad Du vil kalde det, forlader Din krop – Dit menneskelige hylster rummede Dit ”Jeg”, – og hylsteret – Din krop - var bolig for Din sjæl. Din sjæl – Dit ”Jeg” - lever videre på et andet plan, som vi ikke har mulighed for at fatte. Men husk - at døden altid sker i en utrolig kærlig atmosfære. Tro det eller lad vær – men døden er et kærligheds symbol. Alle, der dør, oplever den ultimative kærlighed på et ufatteligt højt plan. Sjælen eller hvad Du vil kalde ”Den” forlader kroppen og stiger til vejrs – Ja, nogle videnskabsmænd påstår virkelig, at i dødsøjeblikket falder den døde krops vægt med ca. 21 gram ! Er det måske sjælens eller Helligåndens vægt ?

Jeg nævnte før, at livet skal opleves som en skoletime. Ja, det skal det. Men måske  kaldes der på Dig igen efter døden til en ny skoletime – hvis Du trænger til det !!!. Hvem ved ? I hvert fald kan jeg sige Dig, at hvis Du er ”åben” og modtagelig for informationer fra det ukendte, vil Du også modtage og opleve spændende og uforklarlige ting. Nogle mennesker er mere modtagelige end andre. Sådan er det bare.  Det må man ikke glemme. Men man kan selv prøve at blive mere modtagelig.

Britt og jeg har gennem livet oplevet mange uforklarlige ting, som alle refererer til oplevelser, der har med det overnaturlige at gøre. Dette, at der er et eller andet som minder os om, at der ikke kun er den jordiske tilværelse. Det viser - at livet og døden og døden og livet hænger sammen.

Men en af de stærkeste oplevelser, jeg selv har haft var, da et meget elsket familiemedlem døde for nogen år siden. Det var naturligvis meget sørgeligt. Men sådan er livet jo. Nogle uger efter var Britt og jeg på ferie på Mallorca, og vi sidder på en udendørs restaurant og har bestilt aftensmad, da jeg pludselig får en ”åbenbaring” og får kontakt med før afdøde person. Som lyn fra en klar himmel. Det føltes som om, der kom en osteklokke, som blev sat ned over én. En osteklokke af ufattelig, stor og inderlig kærlighed. Der var absolut ingen tvivl om, hvad der skete – overhovedet ikke. Jeg fik en besked – et budskab –  et meget kærligt budskab - og det hele varede måske 30 sek., men det var en så stærk oplevelse, at jeg brød fuldstændig sammen, og vi måtte forlade restauranten. Få dage efter fik Britt den samme oplevelse og budskab på næsten samme måde.

Vi har oplevet kontakten fra det hinsides på vores egne kroppe – så sig ikke, at der ikke er ”Noget”. Vi VED, der ER noget ! Og vi ved, det er kærlighed, det hele handler om. Og kun kærlighed. Så jeg kan kun sige : Vær ikke bange for at dø. Du vil aldrig opleve at blive svigtet i dødens øjeblik. Du vil altid – uanset - hvordan Din tilværelse er nu – blive ført til noget ufatteligt større, smukkere og bedre. Men måske genfødes Du en dag til et helt andet liv – helt forskelligt fra Dit nuværende – til en ny ”Skoletime”. Hvem ved ? Husk det.

Hvis Du har nogle spørgsmål, Du vil have belyst, skal jeg prøve at hjælpe Dig. Mail til Lasse.


Back to content | Back to main menu